Lazoet

1. Úvodné Ustanovenie

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.lazoet.com. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/. Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2 Údaje o prevádzkovateľovi: www.lazoet.com ďalej len „predávajúci“. Predávajúcim je Klaudia Sumegová, Štefanov nad Oravou 24, 02744 Tvrdošín, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Námestovo, číslo 560-23159, IČO: 50982672, DIČ: 1084773932, neplatca DPH, tel. +42 1 918 216 273, e-mail: lazoet@lazoet.com.  Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Žilinský kraj, Predmestská 71. 011 79 Žilina 1.

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. Cena Tovaru

3.1 Cenu sú uvádzané v eurách.

3.2 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie a krajiny dodania.

3.4 Cena tovaru nezahŕňa dodatočné bankové poplatky a dane a clá pri posielaní tovaru do krajín mimo európskej únie. Tieto poplatky a dodatočné náklady nesie kupujúci.

3. Objednávka Tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka.  Kupujúci musí mať aspoň 18 rokov.

3.2 Po odoslaní objednávky predávajúci potvrdí že objednávka bola prijatá a pošle potvrdzujúci e-mail.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Zároveň potvrdzuje že čítal a rozumie Obchodným podmienkam predávajúceho.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade bude kupujúci hneď informovaný. Ak kupujúci za tovar už zaplatil, peniaze mu budú vrátené v plnej výške do 14 dní na rovnaký účet. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3.7 Predobjednávky budú vyexpedované hneď po tom ako bude tovar znovu dostupný a naskladnený. Po objednávke tovaru, ktorý nie je momentálne dostupný Vám zašleme e-mail s predpokladaným dátumom dostupnosti. Tento dátum sa však môže zmeniť. Predávajúci bude informovať o akýchkoľvek zmenách dátumu doručenia.

4. Platobné a Dodacie Podmienky

4.1 Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu na účet predávajúceho – IBAN: SK09 8360 5207 0042 0618 6080

b) platobným systémom Pay Pal – prípadne ak nemá kupujúci Paypal tak cez jeho kreditnú/debetnú kartu

4.2 Platba je možná v mene EUR

4.3 Tovar posiela predávajúci do celého sveta.

4.4 Tovar je kupujúcemu poslaný expresnou kuriérskou spoločnosťou.

4.5 Cena dopravy v Slovenskej a Českej republike je vždy zdarma. Do ostatných krajín je doprava zdarma pri objednávke nad 300€. Cena prepravy do ostatných krajín pri objednávke pod 300€ je nasledovná.

4.6 Tovar ktorý je na sklade posiela predávajúci do 5 pracovných dní od prijatia platby na jeho účet. Dodanie tovaru zákazníkovi sa líši od jeho adresy, vo väčšine  prípadov je tovar doručený do 1-2 pracovných dní v Slovenskej a Českej republike a 3-7 pracovných dní do všetkých ostatných krají od vyexpedovania objednávky. Tovar ktorý nie je na sklade predávajúci vyrobí a vyexpeduje do 30 pracovných dní od prijatia platby na jeho účet. Vo výnimočných prípadoch má možnosť predávajúci túto lehotu predĺžiť. Kupujúci bude o tejto skutočnosti okamžite informovaný a objednávku môže stornovať.

4.7 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

4.8 Tovar je odosielaní primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

4.9 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

4.10 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

4.11 V prípade že je doručovacia adresa kupujúceho mimo štátov európskej únie, môže byť na tovar udelená dodatočná daň, clo, zúčtovacie poplatky alebo poplatky za sprostredkovanie preclenia. Tieto náklady je povinný uhradiť kupujúci. Kupujúci sa taktiež musí vysporiadať so zákonmi a nariadeniami v týchto krajinách. Kupujúci je taktiež zodpovedný za poskytnutie všetkých potrebných dokumentov na preclenie tovaru. Predajca pracuje na základe DDU (doručené dane neplatené).

5. Odstúpenie od Zmluvy a Reklamácia Tovaru

5.1 V prípade že chce kupujúci zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr by mal kontaktovať predávajúceho na email lazoet@lazoet.com. Ak už bola objednávka zaplatená, predávajúci kupujúcemu do 14 pracovných dní vrátí peniaze na rovnaké číslo účtu.

5.2 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.3 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe zaslanej na adresu predávajúceho, e-mailom na lazoet@lazoet.com a cez formulár na odstúpenie od zmluvy.

5.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa dodania: Štefanov nad Oravou 24, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika.

5.5 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5.6 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.7 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.8 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

5.9 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5.10 Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode.

5.11 Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

5.12 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

5.13 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim.

6. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

6.2 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, nosením, praním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

6.3 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!

6.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený a dobre zabalený. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj kópiu faktúry a popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie.

6.5 Reklamovaný tovar a dokumenty zašle kupujúci na adresu predávajúceho. Je lepšie o reklamácii informovať dopredu aj predávajúceho na e-mail.

6.6 Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6.7 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou, prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

6.8 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene za nový výrobok alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy. V prípade, sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

7. Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov

7.1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom registrácie Kupujúceho v Internetovom obchode, odberu noviniek, spracúvania Cookies a uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.

7.2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

7.3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ a kontaktné telefónne číslo.

7.4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas so spracovaním na obdobie najviac 3 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 3 rokov a pre účely odberu noviniek, kde Kupujúci udeľuje súhlas najviac na obdobie 4 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

7.5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, spoločnosti prevádzkujúcej platobnú bránu a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

7.6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese lazoet@lazoet.com

7.7. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve Internetovej stránky Prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) Kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na Internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia Kupujúceho. V prípade návštevy Internetovej stránky a v prípade, že Kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie.

7.8Predávaj.úci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránke.

 

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1 Od 15.02. 2016 má nakupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lazoet@lazoet.com) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

8.4 Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Záverečnú ustanovenie

9.1 Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Podmienky sú záväzné pre obidve strany.

9.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.

9.3 Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 25. mája 2018.


X